YTA 12/25 metal fermuar lentasy dokma enjamy

Gysga düşündiriş:

“Yitai” ýokary tizlikli fermuar lenta iňňe dokma maşynlary, fermuar lentasy, neýlon fermuar lentasy we plastmassa fermuar lentasy we ş.m. ýaly fermuar lentalary öndürmek üçin ulanylýar. Çykyş 10-dan 14 setire çenli, gamyşyň giňligi 20mm we 25mm, dokma dykyzlygy 3,5 sm-den 36,7 sm-e çenli.Fermuar dokma maşynynyň daşky görnüşi we käbir aýratynlyklary YTB seriýaly iňňe dokma enjamyna meňzeýär.Tapawut, fermuar dokma enjamy ýokary tizlikli we has köp önümçilikli fermuar lentalary öndürmek üçin kesgitli baglanyşyk zynjyryny kabul edýär, dokma kelleleriniň takyklygyny ýokary hilli islegi kanagatlandyrmak aňsat.“Yitai” Hytaý materiginde şular ýaly maşynlary öndüren ilkinji, SBS, YKK, FFF we ş.m. ýaly iň ýokary marka fermuar kompaniýalary öndürmek üçin enjamymyzy ulanýar.


Önümiň jikme-jigi

surat

Haryt bellikleri

Arza

Adamzat jemgyýetiniň, ykdysadyýetiň, ylymyň we tehnologiýanyň ösmegi bilen, başlangyç metal materiallardan demir däl materiallara fermuar, ýeke-täk dürli we ýeke-täk funksiýa köp dürli we köp spesifikasiýa giňişleýin funksiýany ösdürmäge, ýönekeý gurluşdan häzirki döwrüň ajaýyp we owadan dizaýnlaryna, reňkli görnüşlerine çenli Bu uzyn ewolýusiýa.Onuň öndürijiligi, gurluşy, materiallary gün-günden üýtgeýär.Häzirki wagtda howa giňişligi, awiasiýa, harby, lukmançylyk, raýat we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.Kiçijik fermuar adamlaryň durmuşynda barha möhüm rol oýnaýar we ähmiýetini we diriligini görkezýär.

Materiallara görä, neýlon fermuar, rezin fermuar we metal fermuar bar. Neýlon fermuar: Görünmeýän fermuar, fermuar, arka ýelim suw geçirmeýän fermuar, fermuar däl, goşa süňk fermuar, dokalan fermuar we ş.m. Resin fermuar: altyn (kümüş) diş fermuar, aç-açan fermuar, aç-açan fermuar, haýwan ýeňil fermuar, bud fermuar, göwher fermuar.Metal fermuar: Alýumin fermuar, mis fermuar (bürünç, ak mis, bürünç, gyzyl mis we ş.m.), gara nikel fermuar.

Metal fermuar, neýlon fermuar, plastmassa fermuar.

“Yitai YTA” seriýaly fermuar lenta iňňe dokma aýratynlyklary:

Producokary öndürijiligi üpjün etmek üçin 1.14 setir.2.YKK, SBS, SAB, 3F we ş.m. Fermuar lentalary öndürmek üçin “Yitai” maşynlaryny ulanmak3. Durnukly işleýiş tizligi 1400 RPM, dökülýän ramka tizligi we durnukly önümçiligi deňagramlaşdyrmak üçin içerki goldawy kabul edýär.4. Lenta plastinka ýaýyň burçy 7,5 ° bolup, dokalan gyrasy has kämilleşdirer.5. Fermuar lentalaryna zeper ýetirmezden, dokalan lentalaryň takyk çykarylmagyny üpjün etmek üçin guşak geçirişi. 6. Hilini üpjün etmek üçin NSK, NTN, FAG we ş.m.

Zapas şaýlaryň talaplary

Anketany doldurmagyňyzy haýyş edýäris“Tiýaçlyk şaýlary gözlemek”ätiýaçlyk şaýlaryňyz zerurlygy bar bolsa we enjamyň adyny görkeziň.Zapas şaýlary gollanmasyna laýyklykda çyzgy iberiň, zerur bolsa hakyky ätiýaçlyk şaýlary üpjün edilmelidir.

Adaty enjamlar:

Yzky krel, yzyna alma enjamy

Goşmaça goşundy:

Öňe çykarylýan enjam, iki gatly enjam, şöhleler

YTA seriýasynyň spesifikasiýasy
Model 12/25 14/20
Lentalar 12 14
Gamyş ini 25 20
Motor 1.5HP
Tizlik 1500RPM
Çarçuwaly ramka 12 HK 6 HK
Zynjyr gaýtalamak 8 kamera görnüşi
Zynjyr gaýtalamak 8 kamera görnüşi
Dokma dykyzlygy 3.5-36.7 WEFT / CM
Adaty goşulma Yzyna çykarmak enjamy, Creel ýerleri, Adaty goşundy
Funksiýalar goşmaça goşundy Metal fermuar we Restin fermuar şöhlesi üçin Neýlon fermuar üçin

  • Öňki:
  • Indiki:

  • ssasdgqgyt02

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    poçta