Biz hakda

Dünýä derejesindäki markalary we hyzmatlary dörediň.
Iş açmak aňsat, ýöne hemişe açyk bolmak kyn.

- 1996-njy ýyldan bäri “Yitai Machinery”

Biz kim?

XIAMEN YITAI INDUSTRIAL CO., LTD1996-njy ýylda esaslandyryldy. Dokma tehnikasyny ösdürmek bilen meşgullanýarys.Esasy önümlerimiz, YTA fermuar guşak iňňe dokalýan enjamlar, YTB ýokary tizlikli dokma enjamlary we kompýuterleşdirilen quakkard dokma enjamlary, YTS örme maşynlary, YTC-W dokma maşynlary, YTZ şnur trikota Mach maşynlary we beýleki zerur gabat gelýän maşynlar.

Indi Hindistan, Indoneziýa, Wýetnam, Kolumbiýa, Argentina, Meksika, Peru, Horwatiýa we beýleki Europeanewropa ýurtlary ýaly köp ýurtda şahamçalarymyz we ofislerimiz bar.

“Yitai” ISO 9001 hil gözegçilik ulgamyndan geçdi.Machineshli maşynlarda CE şahadatnamalary bar.

Patentler eýýäm 50-den gowrak bölek ulanyldy.

Iň soňky maksadymyz, ähli müşderilerimiz üçin bir gezeklik çözgütleri bermek.

Biziň eýesimiz, baş müdir jenap Şi hem 30 ýyllyk gözleg we işläp taýýarlamak tejribesini maýa goýup, soňky ulanyjynyň YTA seriýaly ýokary tizlikli fermuar guşak iňňesi ýaly has çalt we has akylly dar mata dokamak maşynlaryny gözlemek üçin iň soňky ulanyjynyň gözlegini amala aşyrýar. maşyn, YTB seriýaly ýokary tizlikli iňňe dokma enjamy, YTB-C ýokary tizlikli kompýuterleşdirilen quakkard iňňe dokma enjamy, YTW-C seriýaly ýokary tizlikli trikota machine maşyn, YTS seriýasy ýokary tizlikli örme maşynlary we beýleki zerur gabat gelýän maşynlar.

Yöne “Yitai Machinery” -y bu syýahaty başlamaga näme itergi berýär?

Hytaýyň Jinjýan şäherinden başlap, telekeçi bolmak.Jenap Şi (1) ýokary önümçilik kuwwatynyň (2) aňsat işleýşiniň (3) pes duralganyň dar mata dokamak maşynlary işine başlamagyň esasy nokatlary bolup biljekdigine doly düşünýär. Şol sebäpden başga bir zat gurmak isleýär.

"Bu kompaniýany döreden günümden bäri islegim, ähli müşderilerimiz üçin bir gezeklik çözgüt hödürlemekdi. Yitaýda, amaly we ýönekeý bolany üçin we enjamlarymyzyň aşaky ýere gonandygyny görüp buýsanýarys. müşderilerimiziň üstünlige barýan basgançagy. "jenap Şi tarapyndan teswir berildi.

dasdwq1

MISSION

“YITAI” SANATÇYLYGY DURMUŞ ÜÇIN SYITYASAT ED. .R

“Yitai” missiýasy, ähli müşderilerimize bir bitewi çözgüt bermek we müşderiler we işgärlerimiz bilen ýeňiş gazanmak.

Korporasiýanyň maksatlary:

Dünýä derejesine esaslanyp, dünýä derejesindäki markany dörediň we global dokma senagatynyň ösüşi üçin iň täze önümleri we hyzmatlary hödürläň.

 

 

Müşderiler ilki:

Müşderiler bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyga we özara peýdaly hyzmatdaşlyga öwrülmegi maksat edinýäris.

Bazar derňewi we innowasiýa programmalaryna çalt seslenme bilen dünýä müşderilerimiziň doly ynamyny gazanmagy maksat edinýäris.

Innowasiýa önümleri, ajaýyp hyzmat, wagtynda eltip bermek we ýokary hilli önümler arkaly dünýädäki müşderilerimiziň üstünlikleri üçin möhüm kepillikleri berýäris.

 

 

Önümler we hyzmatlar:

Biziň işimiz bütin dünýäde giňeldi.

Biziň maksadymyz dokma tehnikasy pudagynda jedelsiz lider bolmak.

Biziň markamyz ýokary derejeli, ýokary tehnologiýaly önümleri, satuwda ajaýyp hyzmatlary we hyzmatlardan soň ajaýyplygy aňladýar.Şol bir wagtyň özünde, ähli müşderileri wagtynda we ygtybarly hyzmatlar bilen üpjün etjekdigimizi aňladýar.

 

未 标题 -1

Güýçli nokat

Täze başlanlar aňsat işlemek we tehniki hyzmat etmek üçin tygşytly enjamlar üçin aç-açan satyn alyş düzgünlerini kabul edýärler.
Bu isleg, zerur däl önümçilik çykdajylaryny azaltmak we mehaniki hereketleri ýönekeýleşdirmek arkaly ýerine ýetirilip bilner.
Şeýle-de bolsa, bu tejribe başda gaty bir ýerde tutuldy, sebäbi müşderileriň hemmesi bu gymmatly pikiri görüp bilmeýär.Adamlar önümçilik liniýalarynyň stereotipiniň ýönekeýligini bir üýşmeleňli polatdan başga zat däl diýip hasaplaýarlar.Enjamlar toplumynyň bahasynyň ululygyna we ajaýyp daşky görnüşine deňdir diýen ýalňyş pikir.Gynansagam, tehniki bilimleri bolmadyk täze öwrenijiler, gözlerinden diňe "Dollar belgisini" görüp bilýän çylşyrymly enjamlar bilen gürleşýärler.
Iň soňunda ulanyjylar ellerini goýandan soň, ititaýyň enjamynyň öwrenmek we işlemek üçin hakyky itekleýjidigine göz ýetirerler.


poçta