Speokary tizlikli iňňe dokma

Orta agramly elastik we elastik däl dar matalary ýeňilleşdirmek üçin dar mata iňňesi

 • beýany
 • Suratlar
 • has köp wideo

  Speedokary tizlikli awtomatiki iňňe dokalýan matadan dokalýan dokma matasy bolup, ol kemer / elastik we elastik däl lentany örtüp biler.Zawodymyzda elastik öndürip biljek köp enjam bar.Müşderiniň nusgasyna görä ini, galyňlygy, materialy, işleýşi we çykyşy.Awto dolandyryş arkaly köpçülikleýin öndürmegi aňsatlaşdyryň.Şol bir wagtyň özünde durnuklylygy we hili kepillendiriň.Köplenç atlas lentasy, lukmançylyk bandajy, bra lentalar, elastik lentalar, howpsuzlyk kemeri, howpsuzlyk kemerleri, sumka lentalary, perde lentalary, aýakgaplar, goşun guşaklary, diwan lentalary we ş.m. öndürmek üçin ulanylýar.YTB ​​model seriýamyz, 430 metr aralygynda köp iş giňligi wariantlary bilen gelýär.560mm, 610mm, 730mm - 860mm, şeýle hem öndürijiligi ýokarlandyryp we giňişligi we elektrik energiýasyny tygşytlap bilýän iki gatly modelleri goşmak bilen 2-den 16-a çenli kelleleriň sany.Şonuň üçin zerurlyklaryňyza görä elmydama size laýyk model bar.  

   

  Arza  

  Satin lentasy,lukmançylyk bandajy,bra lentalar,elastik lentalar,howpsuzlyk kemeri,howpsuzlyk kemerleri,sumka lentasy,perde lentalary,aýakgap,goşun guşaklary,diwan lentalary we ş.m.

   

  Aýratynlyklary  

  2 2 setirden 16 setire çenli, 300 mm çenli dokalýar.

  ● Dizaýn tegelekleri 8-den 48-e çenli, dizaýny üýtgetmek aňsat we neýlon çeňňekler bilen uzak ömri.  

  Your Islegleriňize görä saýlamak üçin iş giňliginiň dürli görnüşleri.  

  Oil Awtomatiki nasos ulgamy  

  Yarüplügiň döwülmeginden soň awtomatik durmak ulgamy  

  ● Çydamly, pes ses, az hyzmat etmek.

 • 1-nji bölüm # ititai iňňe dokma enjamyna giriş

  1-nji bölüm # ititai iňňe dokma enjamyna giriş
 • 2-nji bölüm # Iňňe dokalýan baglanyşyk zynjyrlaryny üýtgetmek üçin ädimler

  2-nji bölüm # Iňňe dokalýan baglanyşyk zynjyrlaryny üýtgetmek üçin ädimler
 • 3-nji bölüm # Öňki gamyşdan iňňe dokalýan ýüplügi nädip etmeli?

  3-nji bölüm # Öňki gamyşdan iňňe dokalýan ýüplügi nädip etmeli?
 • 4-nji bölüm # Dokma dykyzlygynyň dişlerini nädip üýtgetmeli?

  4-nji bölüm # Dokma dykyzlygynyň dişlerini nädip üýtgetmeli?
 • Bölüm-5 - # - Nädip sazlamaly-nädip-üstünlikli-lenta

  Bölüm-5 - # - Nädip sazlamaly-nädip-üstünlikli-lenta
 • Kauçuk rulonly YITAI YTB-8/30 ýokary tizlikli iňňe dokma enjamy

  Kauçuk rulonly YITAI YTB-8/30 ýokary tizlikli iňňe dokma enjamy
 • YITAI YTB 4/80 Lenta öndürýän maşyn iňňe dokma enjamy

  YITAI YTB 4/80 Lenta öndürýän maşyn iňňe dokma enjamy
 • “YITAI 2 GAZE 2 165” ýasamak üçin zerur

  “YITAI 2 GAZE 2 165” ýasamak üçin zerur
 • “Yitai” diwan lentasy

  “Yitai” diwan lentasy
 • “YITAI” ýokary tizlikli zerur maşyn

  “YITAI” ýokary tizlikli zerur maşyn
 • YITAI YTP iňňe dokma

  YITAI YTP iňňe dokma
 • YITAI YTB 8/30 Lenta öndürýän maşyn iňňe dokma

  YITAI YTB 8/30 Lenta öndürýän maşyn iňňe dokma
 • YITAI perde lentasy iňňe dokaldy

  YITAI perde lentasy iňňe dokaldy
 • YITAI-Neýlon-Zipper-guşak-iňňe-dokma-14-20

  YITAI-Neýlon-Zipper-guşak-iňňe-dokma-14-20
Has giňişleýin gör

Wideo

maxresdefault maxresdefault

Ekranyň nusgasy

amaly

müşderä baha bermek

Mac Menninger Mac Menninger
Salam Nik, bize ýazanyňyz üçin sag boluň.Hawa, iňňe dokma maşynlarynyň hemmesi işe girizildi.Tehnologiýa bölüminden seslenme oňyn.Başlygym hem muňa gaty begenýär we owadan we hilidigini aýtdy.Duýduryşyňyz üçin indiki ýyl has köp bölüm meýilleşdirýäris.Aragatnaşykda boluň.
Garfield Wilson Garfield Wilson
Salam Melody, gowy bolarsyňyz diýip umyt edýärin.Ara alnyp maslahatlaşylyşy ýaly, sizden satyn alan maşynymyzyň önümçiligimizde gaty gowy işleýändigini habar bermek isleýärin.Maňa 1 dokma YTB 4/65 (satyn alnan ýaly), 4 kelleli 8 sm öndürýän 1 dokma, 4 kelleli 10/12 sm öndürýän 2 dokma üçin täze teklip iberip bilersiňizmi?Jogabyňyza garaşýaryn.
Muhammet Dawud Muhammet Dawud
Salam men Muhammet Dawud, “Shakee Industries” Karaçi PakistanOny gaty gowy hilli tapyň.2020-nji ýylda dürli ululykdaky has köp maşyn satyn alýarys.Enjam gaty gowy hilli we biz kynçylyksyz işleýäris.Maşynlaryny satyn alyp bilersiňiz diýip maslahat berýäris
Pit Burnison Pit Burnison
Salam Nik, Yitai iňňe dokma maşynlary bu ýerde Türkiýede gaty meşhur.Geljekde has köp iş ederis öýdýäris.
Edward Farmwald Edward Farmwald
Salam Nik, peýdaly we içgin wideolaryňyz üçin sag boluň.Şeýlelik bilen dokma maşynlaryny we egriji maşynlary we timarlaýjy maşynlary çalt ulanyp bileris.Has köp goldaw gerek bolsa size habar berer.Häzirlikçe ýeterlik.
Şans Trotto Şans Trotto
Salam Nik, 10/45 şu wagta çenli gowy iş edýär.Sag boluň we habarlaşyň.
poçta