Trikota machine maşyn

Speedokary tizlikli trikota machine maşyn elastik we elastik däl lentany dokamak üçin amatlydyr

 • beýany
 • Suratlar
 • has köp wideo

  Effokary netijelilik Elektron örme trikota machine enjamy, egin-eşik, öý dokma, lukmançylyk üçin giňden ulanylýan krujka, bra gaýyş, baglaýjy lenta, bezeg lentasy, maska ​​şnury, bel zolagy, bandaj, fantastika ýaly elastik we elastik däl lentany dokamak üçin amatlydyr. enjamlar we ş.m.Elastik öndürip biljek enjamlarymyz köp.Müşderiniň nusgasyna görä ini, galyňlygy, materialy, işleýşi we çykyşy.Awto dolandyryş arkaly köpçülikleýin öndürmegi aňsatlaşdyryň.Şol bir wagtyň özünde durnuklylygy we hili kepillendiriň.

   

  Arza  

  Mas Maska şnury, bil zolagy, bint ýaly lukmançylyk dokma önümleri.

  Mult Köp gatlakly zolakly bezeg lentalary.

  ● Moda we geýim bazary.

   

  Aýratynlyklary  

  Use Ulanyş aňsatlygy.Trikota area meýdanyna we mata çykarmak üçin amatly giriş.

  Lex Çeýe dizaýn.Threadüplük bilen iýmitlenmek konuslardan ýa-da sapaklaryň sany köp we giňişlik çäkli ýerlerde bolýar.

  ● pleönekeý we çalt ölçeg üýtgemeleri.

  ● Innowasiýa gözegçilik we iş ulgamy. 

  ● speedokary tizlik we ýokary çykyş.

  V Wibrasiýa kiçijik, sesde sessiz, sazlamak we işlemek aňsat.

  ● thehli enjam import edilen ýapyk görnüşli podşipnikleri, rezin rolikleri we iňňe düşegini kabul edýär, gurluşy boýunça ylmy, ähli elektrik bölekleriniň sesi we işleýiş howpsuzlygy halkara ülňülerine doly laýyk gelýär.

 • Heatingyladyş enjamy bilen “Yitai” ýokary tizlikli trikota machine maşyn, bir ädim önümçiligi tygşytlaň, çykdajylary tygşytlaň

  Heatingyladyş enjamy bilen “Yitai” ýokary tizlikli trikota machine maşyn, bir ädim önümçiligi tygşytlaň, çykdajylary tygşytlaň
 • YITAI ýokary tizlikli iňňe dokma

  YITAI ýokary tizlikli iňňe dokma
Has giňişleýin gör

Wideo

Wideo Wideo

Ekranyň nusgasy

amaly

müşderä baha bermek

Frederik Duglas Frederik Duglas
Salam Grace, bu enjamy ýylyň başynda satyn alandygymy bilýärsiňiz.“Covid-19” sebäpli, iki aý mundan ozal ulanmaga mümkinçiligim ýokdy.Bu meniň YITAI-den 12/30/256 YTB-C ikinji toplumym.Bu önümiň maýa goýum puluma laýykdygyny aýtmalydyryn.Bagtymyza, enjamlary dogry ulanmak / gurmak barada Youtube-da wideo ýüklendi.Eger bir zat setirde bolup geçse, synymy täzelärin, ýöne häzirlikçe oňat öndürijilikli maşyn we iş bitirilýär!Howpsuz boluň we Duglas bilen salam
Abu Kureşi Abu Kureşi
Gadyrly Linda, siziň bilen habarlaşanym üçin hoşal!1. Satyn alnan maşynlar barada aýdylanda bolsa, pasly mesele ýüze çykmanka, gowulaşdyk, indi iň soňky maşynlaryň daşky görnüşi gowymy?Hawa, indi diýen ýaly!1.2 heatingyladyş enjamy bilen örtülen maşyn häzir gowy işleýärmi?gowulaşdyrmaly ýerimiz barmy?Şu wagta çenli hiç hili arz-şikaýat almadym we bu biziň talaplarymyza laýyk geldi.Zerur üýtgeşmeler bar bolsa, toparyňyza habar beriň.2. Melody we Selenanyň işinden kanagatlanýarsyňyzmy?Haýsy bölekleriň gowulaşmagyna garaşýarsyňyz?Aýdym-saz we selena ikisi hem korporatiw gurşawda duşan ajaýyp we iň gowy adamlar.Gowulaşmak üçin başga bir zat göremok, sebäbi olar hemişe garaşyşymyzdan ýokary.3. Işiňize has amatly bolmak üçin bize teklipleriňiz barmy?Şu wagta çenli toparyňyz 100% kanagatlanarly derejäni ýerine ýetirýär we oňa ýokary baha berýär.
Geoff Sterritt Geoff Sterritt
Dokma trikota machine maşynlarynyň üç dürli markasy bar we YITAI-iň bazardaky iň oňat markalardan biridigini duýýaryn.Häzirki wagta çenli bu enjam haýran galdyryjy ýerine ýetirýär we ulanmakdan lezzet alýar.Taslamalary gyzykly edýän iňňe / aşak oýunlar.Zawodym üçin ýene bir gowy maýa goýum diýip umyt edýärin.
Deipen Bhatnagar Deipen Bhatnagar
6 aýlap günde takmynan 12 sagatlap ulandym.Häzirlikçe hiç hili mesele ýok.Şu wagta çenli başdan geçiren ýeke-täk meseläm, uzaldylan tikişli trikota material materiallary ulanmak, dartgynlylygy düzetmek, köne maşynlarymdan has köp tejribe, synag we ýalňyşlyk.Biraz gymmat düşdi, ýöne şol bir bahadaky beýleki birnäçe maşyn bilen deňeşdirenimde, bu isleýän ähli aýratynlyklarym bardy.
Ajaý Thakkar Ajaý Thakkar
Merhemet.Çalt geldi we gowy gaplandy.Enjamy gurmak aňsat we gowy görkezmeler bilen ajaýyp işleýär.Elýeterli ähli aýratynlyklary öwrenýärin we gaty haladym.Sagbol!
poçta