“Xiamen Yitai Industrial Co., Ltd.”

Dünýä derejesindäki markalary we hyzmatlary dörediň.
Iş açmak aňsat, ýöne hemişe açyk bolmak kyn.
Köpräk oka

BIZDÜNWW

Biziň eýesimiz, baş müdir jenap Şi hem 30 ýyllyk gözleg we işläp taýýarlamak tejribesini maýa goýup, soňky ulanyjynyň YTA seriýaly ýokary tizlikli fermuar guşak iňňesi ýaly has çalt we has akylly dar mata dokamak maşynlaryny gözlemek üçin iň soňky ulanyjynyň gözlegini amala aşyrýar. maşyn, YTB seriýaly ýokary tizlikli iňňe dokma enjamy, YTB-C ýokary tizlikli kompýuterleşdirilen quakkard iňňe dokma enjamy, YTW-C seriýaly ýokary tizlikli trikota machine maşyn…

Asfalt_Plant_map_3 HytaýUkrainaMeksikaArgentina
Hemmesini gormek
 • 1996

  öndüriji
  1996-njy ýyldan bäri
 • 30+

  .Yllar
  Ylmy barlaglar
 • 20+

  Countriesurtlar
  20-den gowrak ýurda eksport edildi
 • 8

  D & B.
  Şahadatnama

NämeBiz edýäris

Dar mata dokma maşynlaryny öndüriji

Çig mal gözegçiligi

çig mal gapma-garşylygy: ýerli çig mal bilen üpjün edijiler bilen gaty gowy gatnaşyk saklaýarys.Uly we durnukly satyn alyş mukdary bilen üpjün edijiler bize durnukly hilli material bilen üpjün etmegi kepillendirýärler.Howpsuz hilini üpjün etmek üçin diňe material satyn almak we eltip bermek üçin jogapkär adam tapdylar.

Hil barlagy

Hil gözegçiligi: Ussahanalarda maşynlary ýygnamak üçin doly tejribeli işçi;QC topary bölekleri barlaýar;Her taýyn maşyn, ýüklemezden azyndan 24 sagat işleýär.

Hil arzalary

hil arz edýär: haýsydyr bir müşderi hil taýdan arz etse, hyzmat toparymyza ibereris.Zawod müdirimize göni hasabat bererler.Adatça önümçilik, satyn almak we gaplamak bölümi bilen 24 sagadyň dowamynda ýygnak geçireris we 48 sagadyň dowamynda seslenme we çözgüt bilen jogap bereris.

Gepleşik

· Gepleşik: köplenç poçta we telefon arkaly müşderiler bilen habarlaşýarys.Şeýle hem, häzirki müşderilerimizi görmek üçin her ýyl daşary ýurda dürli bazara gidýäris.has gowy düşünmek üçin duşuşarys we ýüzbe-ýüz gürleşeris.

 • Çig mal gözegçiligi

 • Hil barlagy

 • Hil arzalary

 • Gepleşik

poçta