YTB-C 8/45/384 quakkard iňňe dokma

Gysga düşündiriş:

Yitai YTB-C ýokary tizlikli kompýuterleşdirilen quakkard iňňe dokma enjamy, Bonas görnüşli quakkard iňňe dokma enjamy.Enjam dürli görnüşdäki elastik we elastik däl dar lentalary öndürip biler, ini minutdan.2mm-den 110mm, 2 setirden 14 setir.


Önümiň jikme-jigi

surat

Haryt bellikleri

Arza

Bu enjam dürli görnüşli elastik we elastik quakkard lentalary öndürmek üçin amatly, meselem, quakkard içki eşik lentasy, quakkard sumkasy lentasy, quakkard aýakgaplary, quakkard ýüpi.

Yitai YTB-C ýokary tizlikli kompýuterleşdirilen quakkard iňňe dokma maşynynyň aýratynlyklary

Quakkard kellesi her gün 30 gün zawodymyzda 24 sagat 1400RPM-de synag edildi, ätiýaçlyk şaýlary döwülmedi. Bu enjamyň 2-den 14 setirine çenli, ini dürli modeller boýunça 2 mm-den 110mm-e çenli öndürip biler. Quakkard has çylşyrymly quakkard üçin 1100-e çenli çeňňek nagyşlar. Durnukly önümçilik tizligi 1000 RPM / Min.Magnit klapan gapagy, umumy basyşdan bir basyşa çenli, meseläni ýüze çykarmak aňsat we saklamak üçin arzan çykdajy. NSK, NTN, FAG we ş.m. import edilýän podşipnikler hilini üpjün ediň. Easyeňil ýygnamak we uýgunlaşdyrmak üçin esasly arka krel dizaýny. Alyjy enjam we şöhle kreli alyjylaryň islegine görä üýtgedilip bilner.

Zapas şaýlaryň talaplary

Anketany doldurmagyňyzy haýyş edýäris“Tiýaçlyk şaýlary gözlemek”ätiýaçlyk şaýlaryňyz zerurlygy bar bolsa we enjamyň adyny görkeziň.Zapas şaýlary gollanmasyna laýyklykda çyzgy iberiň, zerur bolsa hakyky ätiýaçlyk şaýlary üpjün edilmelidir.

Adaty enjamlar:

Yzky krel, inwertor, rezin iýmitlendiriji

Goşmaça goşundy:

Yzyna alma enjamyFront alma enjamy Iki gezek rolik çykaryňSerle rolik çykaryňRubber rolik Iki gezek dokalýan goşa berkitme iňňesi Iki gezek dokalýan ýekeje berkitme iňňesiExtra uzyn zynjyrWarp iýmitlendiriji - guşak görnüşiBeams

YTB-C seriýa spesifikasiýasy
Quakard iňňeleri ▷ Maşynyň ini ▽ 192 256 320 384 480 560 640 768
Maşyn modeli 430 2/110 2/110 2/110 2/110 2/110 2/110
560 4/65 4/65 4/65 4/65 2/160 2/160
580 8/27 6/42 6/424/65 4/65 4/65 4/65
610 4/806/558/30 4/806/558/30 4/806/55 4/806/55 4/80 4/80
730 8/4510/30 8/4510/30 8/45 8/45
860 10/458/55 10/458/55 10/458/55 10/458/55 8/55 6/808/55 4/1106/80 4/1106/80
Motor 2HP; iki gezek çalt
Tizlik 800-1000 RPM
Çarçuwaly ramka 2-8 HK
Dizaýn zynjyry 8-40
Dokma dykyzlygy 3.5-36.7 WEFT / GM
Adaty goşulma 27-36 arnüplük ýüplük ýerleri, Programma üpjünçiligi, quakard Adaty goşundy
Goşmaça goşundy Kauçuk iýmitlendiriji, goşa çeňňek ýeke iňňe ulgamy am şöhle, ýygylygy öwürmek wagtyCAD plastinka ýumşak

  • Öňki:
  • Indiki:

  • ssasdgqgyt02

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary

    poçta