Kompýuterleşdirilen quakard iňňe dokma

Quakkard elastik lentalary we elastik däl lentalary öndürmek, kompýuterleşdirilen dar mata quakkard dokma dokma enjamyny öz içine alýar, şeýle hem giň we dar quakkard dokma dokma aýratynlygy bilen aýratyn quakkard lentasyny dokap biler.

 • beýany
 • Suratlar
 • has köp wideo

  Zawodymyz, “Elastik”, “PP Webbing”, “Polester lentalary” üçin kompýuter quakkard elastik dokma enjamyny üpjün edýän Hytaý quakard iňňeli dokma öndürijileri.Quakkard elastik lentalary we elastik däl lentalary öndürmek, kompýuterleşdirilen dar mata quakkard dokma dokma enjamyny öz içine alýar, şeýle hem giň we dar quakkard dokma dokma aýratynlygy bilen aýratyn quakkard lentasyny dokap biler.Müşderilere görä, quakkard dokma önümleri dürli görnüşli matadan quakkard lentasyny öndürip biler, ini 20 mm-den iň ýokary 160mm, galyňlygy 2,5 mm-den pes we quakkard çeňňekleriniň beýikligi üýtgeýän quakkard nagşy üçin 768 iňňe bar.Elastik ýa-da elastik däl quakkard lentasy üçin amatly, içki eşik bili, bra gaýyş, sumka egin gaýyş ýa-da aýakgap we ş.m. Zawodymyzda elastik öndürip biljek köp enjam bar.Müşderiniň nusgasyna görä ini, galyňlygy, materialy, işleýşi we çykyşy.Awto dolandyryş arkaly köpçülikleýin öndürmegi aňsatlaşdyryň.Şol bir wagtyň özünde durnuklylygy we hili kepillendiriň.  

   

  Arza  

  Elastik we elastik däl zolaklar, içki eşik bili, bra gaýyşlary, sumka egin gaýyşlary, quakkard sumkasy lentasy, quakkard aýakgaby, quakkard ýüpi we ş.m.

   

  Aýratynlyklary  

  ● quygylygy öwrüji enjam sazlanylýan maşyn tizligi.

  New Täze model has çalt, 900-1000 rpm / min tizlige ýetýär, bu köne modelden 1,3-1,5 esse we az sesli.  

  Rub Kauçuk iýmitlendirip bolýar.

  Long Uzyn ylgaw goly we gysga swing goly bilen birleşdirilen bir bölek diwar paneli.Könelişme we ýokary gatylykly deformasiýanyň öňüni almak üçin 65 mm ýörite polatdan peýdalanmak.Quakkardyň basyşyny azaltmak üçin iki sany swing eli bir wagtyň özünde işleýär.

 • YITAI täze kompýuterleşdirilen quakkard dokma enjamy

  YITAI täze kompýuterleşdirilen quakkard dokma enjamy
 • “Yitai” kompýuterleşdirilen quakkard iňňe dokaldy

  “Yitai” kompýuterleşdirilen quakkard iňňe dokaldy
 • quakkard dokma vedio

  quakkard dokma vedio
 • Quakkard dizaýnyny nädip ýasamaly.1-nji ädim

  Quakkard dizaýnyny nädip ýasamaly.1-nji ädim
 • 2-nji ädim quakkard programmasyna nädip girmeli

  2-nji ädim quakkard programmasyna nädip girmeli
 • 3-nji ädim quakkarddaky tekstura

  3-nji ädim quakkarddaky tekstura
 • 4-nji ädim Öň we arka tarapdaky dokma

  4-nji ädim Öň we arka tarapdaky dokma
 • 5-nji bölüm # Üstünlikli lenta ýasamak üçin nädip sazlamaly?

  5-nji bölüm # Üstünlikli lenta ýasamak üçin nädip sazlamaly?
Has giňişleýin gör

Wideo

未 标题 -2 未 标题 -2

Ekranyň nusgasy

amaly

müşderä baha bermek

Edward Hubble Edward Hubble
Salam Grace, men ýaňy quakkard dizaýnyny ýasamagy öwrenýärin we bu dokma maňa gaty ussat görünýärdi.Bu hakda halamaýan bir zadym ýok.Storeerli dükanymy satdym, ýerli kärhana goldaw bermek isledim, ýöne bu baha ýakynlaşyp bilmediler.Şuňa meňzeş aýratynlyklary bolan Jeýkob Müller iki esse gymmatdy.
Pol Çarlzwort Pol Çarlzwort
Kompýuteriň ekrany, birnäçe grafika düşüneniňizden soň ulanmak gaty aňsat.Enjam bilen goşulan tikişleriň köpüsini ýerine ýetirdim. Bu gaty ajaýyp!
Li Skipworth Li Skipworth
Salam Grace.Gowy maşyna garaşýan zähmetimiň gadyryny biliň.Köp ýyl bäri bu iş bilen meşgullanýaryn we bu quakkard dokma enjamyny gowy görýärin.Generalhli görnüşli dizaýn üçin esasy zerurlyklary aňsatlyk bilen çözýär ...
Lu Çerriman Lu Çerriman
Öň kompýuterleşdirilen quakkard maşynym ýokdy, şonuň üçin birneme gorkdum.Bu enjamy ulanmak gaty aňsat, haladym!Bu enjamy we onuň bilen gelýän ähli gurallary hökman maslahat bereris!
poçta